Maskinteknik – Fysik 3

Kurskod M005304
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en fördjupad kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom hydrodynamik, akustik, termodynamik, elektricitet och optik

Innehåll

– Hydrodynamik:
Fluider, densitet och tryck, tryckmätning. Hydrostatik, Pascals princip, Arkimedes’ princip. Kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation
– Akustik:
Ljudvågor, ljudhastighet, interferens. Intensitet och ljudnivå, övertoner, svävningar. Doppler-effekten
– Termodynamik:
Kinetisk gasteori, adiabatisk expansion. Entropi, termodynamikens andra lag, värmemaskiner, kylmaskiner, statistisk mekanik.
– Elektricitet och magnetism:
Förskjutningsström, Maxwells ekvationer.
Elektromagnetiska svängningar, växelströmmar, transformatorer. Elektromagnetiska vågor, polarisation, reflektion, refraktion, dispersion.
– Optik:
Bilder, speglar, linser, optiska instrument. Interferens, diffraktion, koherens, intensitet, fasförskjutning.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter
Laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Förkunskaper

Fysik 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar
Hemuppgifter, självstudier
Laborationer

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 28 september 2022 kl 19:49