Maskinteknik – Matematik 2

Kurskod M004204
Studiepoäng 5
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Komplexa tal:
– Komplexa tal i algebraisk och polär form, visarform och exponentialform
– Räkneoperationer, potenser och rötter
– Tillämpningar
Trigonometriska funktioner:
– Trigonometriska kurvor, formler och ekvationer
– Derivata och integral med trigonometriska funktioner
– Tillämpningar
Derivator och integral:
– Derivator: produkt-, kvot-, och kedjeregel
– Integral: Substitution, partiell integration och partialbråksuppdelning
– Numerisk integration, Simpsons regel
– Rotationskroppars volym med integraler, tyngdpunkter och moment med integraler

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L. (2013). Matematik 5000. Kurs 4 blå, Lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 310 s. ISBN: 978-91-27-42632-0
– Alfredsson, L. (2015). Matematik 5000. Kurs 5 blå, Lärobok. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 304 s. ISBN: 978-91-27-44169-9
– Croft, A. (red.) 2013. Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s. ISBN: 978-02-73-71977-9

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Matematik 1: M004104 eller motsvarande.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för matematik 3: M004303.

Utskriven 28 september 2023 kl 06:31