Maskinteknik – Brandskydd Advanced

Kurskod M301204
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskaper i brandskydd i enlighet med STCW 2010 kapitel VI, sektion A-VI/3 ( Advanced fire fighting ).

Contents

Brandbekämpningsorganisationen ombord
Taktiska behov, ledning, framförhållning
Val av taktik för bekämpande av brand
Risker vid brandbekämpning
Ventilationens påverkan
Brand och rökdyknings teori
Släckmedel och dess användning
Brandövervakningssystem, sektionering, vattentäta dörrar
Larmplaner och standardrutiner
Underhåll av utrustning
internationella och nationella bestämmelser
Farliga ämnen

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Material

Enligt godkänd brandskolningscentral.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Artikelsamling

Prerequisite

Godkänd Brandkurs Basic.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort.
Brandskyddscertifikat utfärdas av godkänd brandskolningscentral.
Godkänd eller Underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar.

Other

Kursen undervisas vid godkänd brandskolningscentral.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:38