Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 1

Kurskod M111104
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundläggande kunskap om fartygs maskinsystem,
– förmåga att förstå olika delsystems uppbyggnad och funktion samt deras
uppgift och inverkan i en fullständig fartygsmaskinanläggning.
– Kursen bör väl motsvara gällande STCW – kod

Contents

Simulatoranläggningens uppbyggnad, funktion och hantering
Uppstart och normal drift av olika komponenter och system:
– Fartygets elsystem, elproduktion, infasning
– Huvudmotorsystem
– Framdrivningssytem och kraftöverföring
– Övrig utrustning
Uppstart och normal drift av fartygets hela maskinanläggning

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Material

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort
. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 30 november 2020 kl 00:30