Maskinteknik – Fartygsdieselmotorer 2

Kurskod M110503
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat en fördjupad förståelse för dieselmotorns termodynamik och mekanik, samt visar förmåga att självständigt utföra ett projektarbete relaterat till fartygsdieselmotorer.

Innehåll

Projektarbete som omfattar tillämpning av kursinnehållet i tidigare kurser på en given övningsmotor i maskinrumssimulatorn. Med tillverkardata och rapporter som grund utförs självständiga beräkningar och analyser som sammanställs till ett projektarbete.

Närvaro

Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd projektrapport

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.
Berörda kapitel i Kees Kuiken (2007) Dieselengines I och II
Sammanställning av föreläsningsunderlag
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator

Förkunskaper

Teknisk termodynamik, Fartygsdieselmotorer 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Projektarbete med handledning

Utskriven 20 september 2019 kl 12:45