Maskinteknik – Livbåtsman och överlevnadsteknik

Kurskod S0801041
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Manila konventionen sektion A-VI/1 och A-VI/2 jämte tabellerna A-VI/1-1 och A-VI/2-1
Den studerande har kunskap om olika nödsituationer, som kan uppstå på ett fartyg och kan använda den livräddningsutrustning, som används på fartyg.
Den studerande kan överlevnadsteknikens grunder och inser vikten av utbildning och övning.

Contents

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
– Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper
– Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av livräddningsfarkoster
– Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
– Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
– Faror som är förknippade med användning av on-load release
– Kunskap om underhåll

Handhavande av maskin
– Hantering av livräddningsfarkosters maskiner och utrustning

Hantering av utrustning och överlevande
– Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
– Användning av utrustning i livräddningsfarkost
– Förnödenheter
– Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
– Helikopterräddning
– Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
– Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
– Angöring med livräddningsfarkoster

Nödsignaler
– Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
– Användning av pyrotekniska nödsignaler

Första hjälpen
– Genomgång av första hjälpen utrustningen
– Hantering av skadade personer, inklusive ABC

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Material

Kompendium

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Relevant livräddningsutrustning
Filmer
PowerPoint presentation
Föreskrifter och förordningar

Documentation

Kursintyg
För livbåtscertifikat förutsätts 18 års ålder samt minst 6 månaders sjötid
Godkänd kurs antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 06 december 2020 kl 00:06