Maskinteknik – Förordningar och certifikat

Kurskod M302603
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande vara förtrogen med internationella avtal och konventioner enligt STCW 2010 tabell A-III/2 (”Monitor anc control compliance with legislative requirements.”)

Contents

– Certifikat och andra omborddokument enligt internationella konventioner, deras giltighetskrav och tid
– Åligganden enligt internationella lastkonventionen
– Åligganden enligt SOLAS-konventionen
– Åligganden enligt konventionen för förhindrande av utsläpp
– Internationella hälsoregler
– Säkerhetsbestämmelser
– Nationell lagstiftning inom ovanstående områden

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

På basen av närvaro samt övningar och prov.

Material

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Konventions och lagtexter, utdelat material

Prerequisite

Fartygsteknikens grunder, Miljövård, Personlig säkerhet och socialt ansvar.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 06 december 2020 kl 00:59