Informationsteknik – Dataanalys av Big Data

Kurskod I140501
Studiepoäng 6
Lärandemål

Studerande skall efter avslutad kurs behärska begrepp och verktyg för analys av data (Big data).
-Begrepp
-Datainsamling
-Datalagring
-Kvalitet på data
-Standardisering
-Analys
-Visualisering
-Rapportskrivande/beskrivning

Innehåll

-Python som språk
-Teori/begrepp
-Var hittar man data? rättigheter?
-Olika typer av data
-Spark som verktyg för dataanalys
-Hadoop som verktyg för dataanalys
-Beskriv och visualisera data du presenterar

Närvaro

Obligatorisk presentation av projekt.

Obligatory presence at presentation of the assignments.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Projektarbete

Assignments

Kurslitteratur och studiematerial

Vanderplas, Jacob T. (2017). Python data science handbook. Sebastopol, Calif.: O’Reilly Media Inc. (529 p.)
Webresurser
Manualer

Förkunskaper

Programmering1, Matematik

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, projektarbete

Lectures, laboratory sessions and assignments.

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:52