Informationsteknik – Databaser

Kurskod I140101
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för relationsdatabasers funktion och uppbyggnad samt kunna använda sig av en relationsdatabas för att skapa tabeller och hämta information.
För att uppnå målen skall den studerande kunna:
– redogöra för relationsdatabasens funktionsprinciper
– använda sig av ett databasspråk för att skapa och modifiera databastabeller
– skriva databasfrågor som använder sig av selektion, projektion och join
– skapa lagrade procedurer för återkommande frågor

Contents

Databassystems uppbyggnad och funktion
Relationsdatamodellen
Standard Query Language (SQL)

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Material

Connolly, T.M. & Begg, C.E. (2010). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 5. ed. Boston: Addison-Wesley. 1243 s.

Prerequisite

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:57