Informationsteknik – Marknadsundersökningsmetodik

Kurskod B110503
Studiepoäng 5
Goals

Målet med kursen i marknadsundersökningsmetodik är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt.
Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– självständigt lösa företagsrelaterade undersökningsproblem genom att inför en undersökningsuppgift kunna välja lämplig undersökningsmetod
– samla in såväl kvantitativt som kvalitativt datamaterial, bearbeta och sammanställa materialet, samt tolka resultaten och presentera dem muntligt och skriftligt.

Contents

Kursen omfattar grunderna i att göra en marknadsundersökning. Arbetet presenteras skriftligt såväl
muntligt. De vanligaste kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoderna presenteras och metoder
för att sammanfatta och framställa datamaterial behandlas.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid presentation av case- och grupparbeten.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Tentamen och caseuppgifter.

Material

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning: en handbok. Lund: Studentlitteratur.

Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Referenslitteratur:
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl.
Stockholm. Liber.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, case- och grupparbeten.

Other

Kursen följer fodringarna vid Åbo Akademi.

Utskriven 05 december 2020 kl 23:32