Informationsteknik – Androidapplikationer

Kurskod I341401
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i design och utveckling av mobila applikationer för operativsystemet Android.
För att uppfylla målet skall den studerande
– kunna implementera en Androidapplikation med beaktande av modularitet och datapersistens
– ha insikt i skillnaderna mellan utveckling för mobila och stationära system
– kunna använda sig av tekniska hjälpmedel för utveckling och felsökning

Contents

Utvecklingsverktyg
Designprinciper och arkitekturlösningar
Utveckling av grafiska gränssnitt
Datahantering
Datakommunikation

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter

Material

Meier, R. (2018). Professional Android. Indianapolis: Wiley.

Prerequisite

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 06 december 2020 kl 00:23