Informationsteknik – Programkonstruktion och projekthantering

Kurskod I180602
Studiepoäng 10
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förmåga att med hjälp av en iterativ utvecklingsmetod genomföra ett realistiskt mjukvaruutvecklingsuppdrag i projektform.
Det tekniska kursinnehållet avgörs av projektets inriktning men skall ge de studerande möjlighet att både tillämpa tidigare kunskaper och fördjupa sig i nya områden.
För att uppfylla målen skall den studerande i projektform kunna genomföra en kravdialog med en kund samt ha fortlöpande kundmöten, kunna arbeta iterativt och inkrementellt vid utveckling av en applikation samt kunna planera arbetet med avsikt på resurser och tidsåtgång. Den studerande skall kunna dokumentera krav, planering och genomförande i skriftlig form samt efter genomfört projekt kunna reflektera över och analysera den valda utvecklingsmetodens lämplighet.

Innehåll

Iterativ och inkrementell mjukvaruutveckling i projektgrupper, innefattande kravspecifikation, design och implementation samt testning och dokumentation av metod och produkt.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Aktivt deltagande i projektarbetet samt skriftlig och muntlig redovisning av projektet.

Active participation in the project as well as written and oral presentation of the project.

Kurslitteratur och studiematerial

Kniberg, H. (2007). Scrum and XP from the trenches. Lulu.com. 140 s.
Referenslitteratur

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Laboration 1.

System Development Techniques, Laboration 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Underkänd eller Godkänd.

Passed grade will be noted in the study card.

Arbetsformer

Arbete i projektgrupper

Work in project groups.

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:05