Informationsteknik – Objektorienterad design

Kurskod I180301
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för centrala begrepp inom objektorienterad analys och design och kunna tillämpa objektorienterade metoder för att skapa mjukvara av god kvalitet.
För att uppnå dessa mål skall den studerande kunna:
– tillämpa objektorienterade principer och utgående från en kravbeskrivning skapa en objektorienterad design med låg koppling och hög sammanhållning.
– använda sig av UML-notation för att visualisera sin design
– använda sig av CASE-verktyg för att skapa olika typer av UML-diagram.

Contents

Klasser och objekt
Association, aggregation och komposition
Arv, polymorfism och inkapsling
Unified Modeling Language (UML)

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer, vid genomgång av inlämningsuppgifter samt vid seminariepresentationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Material

Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. Boston: Addison-Wesley. 720 s.
Miles, R. & Hamilton, K. (2006). Learning UML 2.0. Sebastopol: O’Reilly. 269 s.

Prerequisite

Systemutvecklingsmetodik.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt seminariepresentationer.

Utskriven 05 december 2020 kl 23:53