Informationsteknik – Systemutvecklingsmetodik

Kurskod I180101
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om hur programvara kan utvecklas på ett systematiskt och disciplinerat sätt. För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– redogöra för olika typer av mjukvaruutvecklingsprocesser samt deras användningsområden.
– skapa enkla kravbeskrivningsdokument, designmodeller samt testfall
– känna till och kunna använda sig av tekniska hjälpmedel för att utföra olika systemutvecklingsaktiviteter.

Contents

Mjukvaruutvecklingsprocesser
Kravspecifikation och – analys
Mjukvarudesign
Introduktion till objektorienterad design
Testning och verifikation av mjukvara

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Material

Sommerville, I. (2010). Software Engineering. 9. ed. Harlow: Addison-Wesley. 792 s.

Prerequisite

Introduktion till informationsteknik.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:27