Informationsteknik – Maskininlärning

Kurskod I140801
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs behärskar studerande olika algoritmer från maskininlärning och kan implementera och utvärdera dessa i Octave och/eller MATLAB.

Innehåll

Kursen behandlar olika metoder för att utvinna användbar information från data. Algoritmer som behandlas i kursen är
– Linjär regression med en och flera variabler
– Numerisk optimering med gradient descent
– Överanpassning och regularisering
– Olinjära modeller med neurala nätverk
– Logistisk regression och klassificering för två och flera klasser
– Neurala nätverk tillämpat på klassificiering
– Spam klassificering
– Oövervakad inlärning
– K-medelvärdeskluster
– Principalkomponentanalys (Principle Component Analysis)
– Detektera avvikelser
– Rekommendationssystem
– Reinforcement learning
I kursen utnyttjas genomgående MATLAB och eller Octave för att implemtera olika algoritmer. Strävan är genomgående att vektorifiera koden genom att i mån av möjlighet utnyttja matriser och linjär algebra.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända övningsuppgifter, projektuppgifter och/eller tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Programmering 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och projekt. Handledning i datasal.

Utskriven 04 augusti 2020 kl 03:15