Informationsteknik – Praktik

Kurskod I400402
Studiepoäng 30
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha
– Erfarenhet av arbete inom ett IT-företag, inom IT-verksamhet
vid ett företag eller inom IT-verksamhet vid en organisation
– Erfarenhet av arbetsuppgifter inom IT-området där handledning
och IT-kunnande finns att tillgå på företaget/i organisationen
– Ökad kunskap om arbetsuppgifter i branschen samt fördjupade
kontakter med branschen
– Fördjupad kunskap inom det eller de delområden den
studerande har arbetat inom under sin praktiktid.

Innehåll

Praktiken skall vara så utformad att den stöder träning samt fördjupning
inom utbildningens yrkesämnen.
Arbetsformer Den studerande söker aktivt praktikplats vid företag och organisationer,
lämnar intyg över praktiktiden från arbetsgivaren till studerandekansliet.
Praktiken genomförs under lämpliga tidpunkter under utbildningstiden,
på för praktiken avsatt tid eller så att arbetet med övriga kurser inte
störs av praktiken.

Närvaro

Hela praktiken omfattar 30 sp vilket motsvarar 20 veckors
heltidsarbete. Arbetstiden ska motsvara heltidsarbete inom branschen.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Arbetsintyg från arbetsgivare.

Förkunskaper

Minst 60 sp avklarade av utbildningsprogrammets kurser med undantag för praktiken på årskurs 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort.

Utskriven 11 augusti 2020 kl 11:08