Informationsteknik – Tillämpad digital signalbehandling (med Matlab)

Kurskod I140603
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i de teoretiska grunderna för samt olika tillämpningar av digital signalbehandling.

Contents

Grundläggande verktyg i digital signalbehandling (t. ex., olika signaler, transformer av signaler, olika filter) och gränssnittet mot kontinuerliga signaler (sampling, rekonstruktion) behandlas. Olika tillämpningar, med en tonvikt på multimedia, diskuteras, illustreras och implementeras med hjälp av MATLAB. Exempel på tillämpningar är:
– digitala filter
– ljudsignaler
– digital bildbehandling
– algoritmer för komprimering genom transformer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen/projektuppgifter. Aktivitet och lösningar på övningar och programmeringsuppgifter.

Material

McCellan, J.H., Schafer, R. W. & Yoder, M.A. (2003). Signal Processing First. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International

Prerequisite

Programmering 1 och 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Lektioner, räkneövningar och programmeringsuppgifter

Utskriven 06 december 2020 kl 00:36