Hospitality Management – Tjänsteutveckling och upplevelser

Kurskod R182103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna redogöra för, analysera och planera tjänsteutveckling utgående från följande referensram:
– tjänsternas särdrag och hur de påverkar tjänsteutvecklingen och -marknadsföringen
– turismprodukter som komplexa helheter och olika modeller om turismprodukten
– olika upplevelser och hur man skapar dem
– företagets resurser och processer
– tjänstekartor som redskap vid planering
– kvalitetskriterier för tjänsteutveckling

Innehåll

1. Särdrag hos tjänster
2. Teorier och modeller om turismprodukten
3. Upplevelser och hur man skapar dem
4. Företagets resurser för tjänsteutveckling
5. Processer och tjänstekartor
6. Kvalitetskriterier

Närvaro

Tot. 135 t. varav ca. 40 – 50 t. föreläsningar, företagsbesök och egna projektpresentationer.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar, företagsbesök och presentationer.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Godkänd närvaro.
Godkända övningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar ur följande litteratur
Komppula, R. (2006). Guidelines for professional activity services in tourism – a discussion about the quality of a tourist experience product. I B. Prideaux, G. Moscardo & E. Laws (Red.), Managing tourism and hospitality services: theory and international applications (s. 115-125). CABI.
Kotler, P., Bowen, J., & Baloglu, S. (2022). Marketing for hospitality and tourism (8. uppl. eller tidigare). Pearson.
Laws, E. (2004). Improving tourism and hospitality services. CABI.
Mossberg, L. (2015). Att skapa upplevelser: från OK till WOW! (2. uppl.). Studentlitteratur.
Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97–105.
Tarssanen, S., & Räisänen, P. (2009). Handbook for experience stagers (5. uppl.). Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry.
Wirtz, J., & Lovelock, C. H. (2021). Services marketing: people, technology, strategy (9. uppl. eller tidigare). World Scientific.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Komppula, R. (2006). Guidelines for professional activity services in tourism – a discussion about the quality of a tourist experience product. I B. Prideaux, G. Moscardo & E. Laws (Red.), Managing tourism and hospitality services: theory and international applications (s. 115-125). CABI.
Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97–105.
Tarssanen, S., & Räisänen, P. (2009). Handbook for experience stagers (5. uppl.). Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Bedömningskriterier – nöjaktiga (1-2)
Den studerande har nöjaktiga insikter i tjänsteutveckling och tjänsteupplevelser
Den studerande har nöjaktiga kunskaper om turismprodukter
Den studerande har nöjaktiga kunskaper i skapandet och marknadsföringen av upplevelser
Den studerande har nöjaktiga insikter i företagets resurser samt kvalitetskriterier för tjänsteproduktion

Bedömningskriterier goda (3-4)
Den studerande har goda insikter i tjänsteutveckling och tjänsteupplevelser
Den studerande har goda kunskaper om turismprodukter
Den studerande har goda kunskaper i skapandet och marknadsföringen av upplevelser
Den studerande har goda insikter i företagets resurser samt kvalitetskriterier för tjänsteproduktion

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har berömliga insikter i tjänsteutveckling och tjänsteupplevelser
Den studerande har berömliga kunskaper om turismprodukter
Den studerande har berömliga kunskaper i skapandet och marknadsföringen av upplevelser
Den studerande har berömliga insikter i företagets resurser samt kvalitetskriterier för tjänsteproduktion

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök, egna projekt med presentationer.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:37