Hospitality Management – Ledarskap i teori

Kurskod R165101
Studiepoäng 5
Lärandemål

De studerande ska efter avslutad kurs :
Veta hur man arbetar i en styrelse och leder möten
Ha fördjupade insikter i de krav och förväntningar som ställs på en ledare
Kunna tillämpa praktiskt ledarskap i vardagen.
Förstå betydelsen av kommunikation
Ha en djupare insikt om sig själv som ledare

Innehåll

Mötesteknik och styrelsearbete
Kommunikation och konflikthantering
Att vara ledare, självkännedom och bemötande av kritik
Egenvård och mående för ledare och för personal

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid presentationer och examination
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Mandatory attendance at presentations and examinations
Attendance is recommended at lectures

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter
Rollspel
Intervju

Task / exam
Role play
Interview

Kurslitteratur och studiematerial

Mossboda, B.-M., Peterson, M., & Rönnholm, I. (2018). Att vara chef och ledare: dina verktyg för praktiskt ledarskap (5. uppl.). EkerLids.
Ronthy, M. (2013). LQ – ledarintelligens: så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna. Liber.

Aktuella digitala källor som ges av Högskolan.

Books and articles provided by the teacher

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som godkänd

Course grades are noted in the study card. Upon validation, the course is assessed as approved

Arbetsformer

Föreläsningar, rollspel/grupparbeten med presentation och inlämningsuppgifter, företagsbesök och självstudier

Lectures, role-plays/group work with presentation and assignments, company visits and self-studies

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:10