Hospitality Management – Organisation, HRM och ledning

Kurskod R162103
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande:
– omfatta vad organisationen är
– kunna relatera till hur strukturer, funktioner, olika former av ledarskap, HR-arbete och kultur formar organisationen

Innehåll

Organisation från grunden: strukturperspektivet
Organisationens inre kultur: informella umgängesregler och det sociala samspelets karaktär – kulturperspektivet och kön
Från personaladministration till HRM: den hårda och mjuka delen av HRM
Ledarskapets dynamik

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Mandatory attendance at seminars and group work.
Attendance is recommended during lectures.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen
Term-papers and examinations.

Kurslitteratur och studiematerial

Obligatorisk kurslitteratur/mandatory course literature:
Forslund, M. (2019). Organisering och ledning (3. uppl. även andra upplagor). Liber.
Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human resource management : organisationens hjärta (2. uppl.). Studentlitteratur.
Wahl, A. (2018). Det ordnar sig : teorier om organisation och kön (3. uppl.). Studentlitteratur.

Referenslitteratur/reference litterature:
Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2019). Organisationer, ledning och processer (3. uppl.). Studentlitteratur.
Jönsson, S., & Strannegård, L. (Red). (2015). Ledarskapsboken (2. uppl. eller tidigare). Liber.
Pedler, M., & Aspinwall, K. (2000). Den lärande organisationen : en kortfattad vägledning. Fakta info direkt.
Sandoff, M. (2011). Hotell och HRM : tecken på förändring. Liber.
Wheelan, S. (2013). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar (2. uppl. eller senare). Studentlitteratur.

Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsidor.

Förkunskaper

Kursen läses på ÅK 3 eller då läraren godkänner en ansökan där den studerande kan uppvisa motsvarande lämplig kompetens.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).
Course grading is noted in the study card. Fail, Pass, Pass with distinction (When validating courses the grade Passed is used)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten med presentationer och inlämningsuppgifter
Självstudier

Lectures, seminars, group work with presentations, term-papers and examinations
Individual work

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:14