Hospitality Management – Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

Kurskod R111105
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs inse betydelsen av gruppens och teamets förutsättningar och premisser för att kunna 1) utveckla sitt eget medarbetarskap och 2) sträva efter att utvecklas mot ett ledarskap som speglar dessa insikter (se senare kurs).

Innehåll

– gruppens fyra utvecklingsfaser
– kommunikationens betydelse för grupputveckling
– att förebygga utanförskap och mobbning på arbetsplatsen
– ledarens och medarbetarens bidrag och påverkan på gruppens sammansättning och möjlighet att leverera ett resultat

Närvaro

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen

Active when present and mandatory attendance at certain stated dates

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd examination enligt gruppens överenskommelse.

(5) Den studerande omfattar och kan utveckla ett eget förhållningssätt till begreppet teamutveckling, som i princip speglar en fullvärdig medarbetares eller ledares agerande.

(4-3) Den studerande kan återge och tillämpa teorin på ett sätt som motsvarar en välfungerande medarbetares repertoar i arbetsgrupper.

(2-1) Den studerande har grundläggande insikter i teamutveckling och medarbetarskap på en nivå som motsvarar en nyanställds.

An examination approved by the group.

(5) The student comprehends and can fully relate to the concept of team development, on a level of a professional co-worker or manager.

(4-3) The student understands and is able to use the theory on the level of a well-adapted co-worker in a working team.

(2-1) The student has basic insights into team development and co-working on the level of a newly employed.

Kurslitteratur och studiematerial

Litteratur:
Frick, G., & Norberg, D. (2019). Medarbetarsamtal (2. uppl. eller tidigare). Stockholm: Liber.
Gunnarson, S. (2016). Professionell feedback : medvetna mötens magi (6. uppl.). Bromma: Gunnarssons förlag.
Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2016). Kommunikation : samspel mellan människor (4. uppl. eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S. A. (2017). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar (3. uppl. eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Björkholm, T., & Brattberg, H. (2020). Prioritera, fokusera, leverera : din snabbguide till Lean, Agile, Scrum, Kanban och XP : version 1.6. [Elektronisk resurs]. Hämtad från https://crisp.se/bocker-och-produkter/prioritera-fokusera-leverera
Gullstrand, Anna. (2020). Facilitera! Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops. Stockholm: Liber.
Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (2013). Konflikter. Uppkomst, dynamik och hantering. Stockholm: Natur & Kultur.
Jacobson, C. & Åkerlund, M. (2019). Teamutveckling i teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.
Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2011). Kommunikation för ledare (2. uppl). Lund: Studentlitteratur.
Östberg, K., & Eriksson, L. (2009). Mobbning på arbetsplatsen : handbok i konsten att slå tillbaka. Malmö: Liber.

Course literature:
Gunnarson, S. (2016). Professional Feedback : The magic of conscious meetings. Bromma: Gunnarssons förlag.
Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2013). Leadership and Communication. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S. A. (2016). Creating Effective Teams : a guide for members and leaders (6. ed.). Los Angeles: SAGE.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort enligt skalan 1-5, se bedömningskriterier ovan (Vid validering används vitsordet Godkänd).

The grade 1-5 is noted in the study card, please see assessment criteria above (when validating the grade used is Passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussioner, praktiska övningar

Lectures, group work, projects, discussion, practical training

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:51