Hospitality Management – Kalkylering med Google kalkyl

Kurskod R372101
Studiepoäng 1
Lärandemål

Den studerande skall efter avklarad kurs:
– behärska Google kalkylblads grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– kunna skapa kalkylmodeller som utnyttjar systemets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl egna som andra användares arbetsuppgifter

At the end of the course the student should:
– have mastered Excel’s basic functions for formulas, data management and layout
– be able to create spreadsheet models in Excel which effectively utilize the program’s functions and handle data correctly
– be able to create user-friendly spreadsheet models to support their own and other users’ work

Innehåll

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Funktioner för bearbetning av tal, tid och text
– Formatering och villkorsberoende formatering av celler
– Datavalidering, skydd och delning av data
– Koppling till Google formulär

– Absolute and relative cell references
– Formulas for calculation, time and text
– Formatting and conditional formatting of cells
– Data verification, protection and sharing
– Link to Google Forms

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid övningstillfällena.

Compulsory attendance required in accordance with assignments.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter

Assignments

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar.

Material as instructed by the teacher.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav

No prerequisites

Dokumentering

Resultaten registreras i studieprestationsregistret.

Introduced in the student card.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Lessons and computer exercises.

Övrigt

Vitsord: Godkänd/underkänd

Grade scale: Pass/Fail

Utskriven 13 augusti 2022 kl 03:57