Hospitality Management – Change Management

Kurskod R164104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
kunna förklara företagsstrategier och strategiska förändringsprocesser inom företag
– förstå ledarskapets och ledarstilens roll i komplexa förändringsprocesser
– känna till hur man genom kommunikation minskar förändringsmotståndet i en organisation

Innehåll

Change management som begrepp
Olika förändringsstrategier och olika former av förändringsstyrning
Kotters (1996) åtta faser för lyckad förändringsprocess
Förändringsledarskap i praktiken
Kommunikation i förändringsprocesser
Hantering av förändringsmotståndets yttringar

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar
Obligatory presence in seminars and group work
Presences recommended in lecturers

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen
Assignments and examination

Kurslitteratur och studiematerial

Ordinarie kurslitteratur:
Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Malmö: Liber ekonomi 251 s.
Ekstam, K. (2005). Leda förändring. Malmö: Liber 64 s.
Fors-Andreé, J. (2014). Praktisk kriskommunikation. Stockholm: Liber
Jacobsen, D. I. (2005 eller senare). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: Studentlitteratur
Hodges,J. (2016) Managing and leading people through organizational change:the theory and practice of sustaining change through people. London:CPI group Ltd
Johansson, C. & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö:Liber Ab 240 s
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (1995 eller senare). Nya perspektiv på organisation och ledarskap: kreativitet, val och ledarskap. Lund: Studentlitteratur
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter
Artikelsamling.

Förkunskaper

Avklarad kurs Human Resources management och ledarskap
Accomplished course in Human recurrence management

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).
cource grade noted in studentcard

Arbetsformer

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier
Lecturers, case studies, group work and presentation,assignments,examinations and tutorials

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:54