Hospitality Management – Hotel Operations and Management

Kurskod R242104
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avslutad kurs:
-Utveckla förmågan att förstå hotellets olika operativa driftsfunktioner och inse ledarskapets betydelse för lyckade processer inom planering, beslutsfattande, koordinering och övervakning
-Kunna förklara hur hotellets sälj-och marknadsfunktion är uppbygd
– förstå MICE- industrin som begrepp och betydelse
– vara förtrogen med logibranschens historia och utveckling

Contents

I kursen kartläggs avdelningschefernas olika ansvarsområden
Kursen behandlar avdelningsspecifika problemställningar och de studerande lär sig koordinera avdelningsöverskridande processer
Kursen ger en fördjupning i uppbyggnad och funktion av hotellets marknadsförings -och säljorganisation
MICE industrin och dess komponenter- möten och konferenser
Logiverksamhet och historisk utveckling

Attendance

70 % närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda lektioner.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter och tentamen

Material

Hospitality and restaurant management. (2013). Boston: Pearson. 303 s.
Lönn,E. (2013). Hotell, konferens & evenemang. Stockholm: Gästakademien
Lönn,E. & Wigerstad,C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademien
Masuhr, B. (2007). Kongresshandboken:om konsten att skapa möten för många människor. Stockholm: Koala Publishing
Raghubalan,G., & Raghubalan,S. (2015). Hotel housekeeping operations and management (3rd ed). New Delhi: Oxford University Press
Rutherford,D.G. (red). (2002). Hotel management and operations. New York: Wiley. 536 s.

Prerequisite

Hotel Operations 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Other

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen måste självstudier bedrivas

Utskriven 25 oktober 2020 kl 03:44