Hospitality Management – Introduktion till företagets sociala ansvar

Kurskod R181101
Studiepoäng 2
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs:
– ha en inblick i begreppet CSR
– förstå vikten av att företag/organisationer arbetar hållbart, etiskt, miljövänligt och socialt ansvarstagande i de länder de verkar
– förstå vilken påverkan och ansvar företag inom turismindustrin har på resedestinationer i världen

Contents

1. Introduktion till CSR
2. Företagets ekonomiska, miljö- och sociala ansvar
3. CSR:s betydelse för hospitalityindustrin
4. Case; goda och mindre bra exempel

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Material

Williams, Christine & Buswell, John. (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. Wallingford.Oxon:CABI Publishing. 230 s. (valda delar)
Artikelsamling.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Utskriven 24 oktober 2020 kl 19:53