Hospitality Management – Sjöfartsekonomi

Kurskod B050102
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– beskriva hur transporterna av gods organiseras (transportsystem) och kunna välja lämpligt transportmedel vid frakt av gods
– redogöra för de olika sjöfartsmarknaderna (Bulk, Linjefart och specialsjöfart)
– förklara vilka faktorer som påverkar sjöfartsmarknaden
– känna till vilka kostnaderna är inom sjöfarten samt ha insikter i hur man finansierar fartyg

Contents

Transporterna och dess betydelse och omfattning i samhället
Sjöfartsmarknader
Fartygskännedom
Det åländska rederiklustret
Kostnader inom sjöfarten
Ekonomisk uppföljning inom sjöfart
Finansiering av fartyg
Hamnens uppbyggnad och funktioner

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Ekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Tentamen, godkända inlämningsarbeten

Material

Sjöfartens bok 2009 eller nyare
Stopford M; Maritime economics 3. e 2009
E-källor eniligt lärarens anvisningar

Documentation

Införs i studiekortet (vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, inlämningsarbeten

Utskriven 31 oktober 2020 kl 12:57