Hospitality Management – Turism 2

Kurskod R252103
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs ha fördjupade kunskaper inom turism. Den studerande ska känna till olika typer av turism och särdrag. Studerande ska även ha kunskaper om turismens olika perspektiv.

Contents

Turismens olika perspektiv
Olika typer av turism såsom affärsturism, naturturism, kulturturism, sportturism, hälsoturism, nischturism.

Attendance

Ca. 133 t. eget arbete varav ca. 40 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Egna presentationer, grupparbeten och tentamen.

Material

Fletcher J., Fyall,A., Gilbert,D., Wanhill,S. (2013). Tourism: Principles and Practice.(5th edition) Harlow:Pearson Education
Syssner,J.(red) (2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. Lund:Studentlitteratur
Hanefors, M. & Mossberg,L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. Lund:Studentlitteratur
Artikelsamling.
Artiklar och rapporter i elektronisk form kan delas ut under kursen.

Prerequisite

Avklarad kurs ”Turism 1”.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar. Egna projektarbeten.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 21:07