Hospitality Management – Turism 1

Kurskod R051103
Studiepoäng 5
Goals

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om turism inför studier av andra kurser inom turism
Den studerande ska ha kunskap om begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism
Ha kännedom om historisk utveckling och framtida möjligheter inom turism
Ha kännedom om resvägar och resmål
Ha grundläggande förståelse för miljövänlig turismutveckling
Känna till begreppet turisnäringens distributionsmix
Ha grundläggande kunskaper om hur en destination marknadsförs

Contents

1. Världens största näring – definitioner, typer av resor
2. Turismens historia
3. Rese-och besöksnäringen
4. Resmål- och resvägar
5. Grunderna i hållbar utveckling inom turistnäringen
6. informationshantering och inblick i resebranschens distributionsmix
7. Grunderna i marknadsföring inom turism- Case Visit Åland

Attendance

75% närvaro vid föreläsningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen
Godkända projektarbeten
Närvaro på lektioner och övningar

Material

Blom,T. & Nilsson, M. (2005). Turismens historia och utveckling .Malmö: Liber AB. 104 s
Cooper,C., Fletcher,J., Fyall, A., Gilbert,D. & Wanhill,S. (1993 eller senare). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Ltd.
Hudman, L. & Jackson, R. (2003). Geography of Travel & Tourism. Albany, N.Y: Thomson Delmar Learning. 534 s.
Lönn, E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin. (sid. 7-30, 48-50, 58-61)
Tengling, M., Friberg, A.B., Lindmark, M. & Tjörnhammar, E. (2007). Turism Bas. Faktabok. 3. uppl. Malmö: Liber. 198 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar
Egna projektarbeten

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 04:20