Hospitality Management – Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

Kurskod S3862021
Studiepoäng 1/2
Goals

Förse besättningsmedlemmar med specifika skyddsuppgifter i skyddsplanen ombord med kunskaper för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter enligt SOLAS kapitel XI-2, ISPS-koden samt sektion A-VI/6-2 i STCW-koden. Efter kursen ska den studerande ha en grundläggande kunskap om;

Innebörden av begreppen Safety och Security
Säkerhetsnivåer
Beredskapsplaner och nödåtgärder
Upptäckt och igenkännande av vapen, farliga ämnen och anordningar
Personer som sannolikt hotar säkerheten
Olika sätt att kringgå skyddsåtgärder
Utvärdering och analys av sjöfartsskydd
Hantering och kontroll av folkmassor i krissituationer
Skyddsutrustning ombord
Skyddsadministration

Contents

Föreläsningar i moduler med följande rubriker:
1 Introduktion
2 Maritim skyddspolicy
3 Ansvarsnivåer inom sjöfartsskyddet
4 Skyddshot mot besättning, passagerare och last
5 Skyddsåtgärder för fartyg
6 Beredskap, träning och övningar
7 Utvärdering av fartygsskydd
8 Hantering och kontroll av folkmassor
9 Skyddsutrustning
Skyddsadministration

Attendance

Nätkursen ska motsvara en åtta timmars kurs

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Kryssfrågor med svarsalternativ till modulerna 2-10

Material

Kursunderlag i PDF-format samt föreläsningar över nätet.

Documentation

Kursvitsord registreras i studiekort och/eller i kursplanerarens matrikel. Kursintyg utfärdas på svenska och på engelska.

Teaching methods

En nätbaserad kurs som genomförs som distansundervisning

Other

Kursen har gjorts med beaktande av IMO Model Course 3-26 Security Awareness for seafarers with designated security duties

Utskriven 25 oktober 2020 kl 04:58