Hospitality Management – Destinationsutveckling och hållbar turism

Kurskod R253102
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna förklara, analysera och planera :
– hållbar utveckling
– hållbar turism
– konkurrenskraftig destination
– destinations image och varumärke
– destinationsutveckling
– destinationsmarknadsföring

Contents

1. Hållbar utveckling
2. Hållbar turism
3. Konkurrenskraftig destination
4. Destinations image och varumärke
5. Att utveckla destinationer
6. Att marknadsföra destinationer

Attendance

Egen arbetsinsats ca. 133 t. varav ca. 40 – 50 t. är föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro på lektioner och övningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen
Godkända övningsuppgifter samt godkänd närvaro.

Material

Valda delar ur följande kurslitteratur:
Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management. Vol. 21, p.97-116.
Godfrey, K. & Clarke, J. (2000). The Tourism Development Handbook. A Practical Approach to Planning and Marketing. London: Continuum. 232 s.
Handbook on Tourism Destination Branding. With an Introduction by Simon Anholt (2009). Published by World Tourism Organization & European Travel Commission. www.unwto.org
Heath, E. & Wall, G. (1992). Marketing Tourism Destinations. New York: John Wiley & Sons, Inc. 226 s.
Morgan, N., Prichard, A. & Pride, R. (ed.). (2009). Destination Branding. Creating the unique destination proposition. 2. ed. Amsterdam: Elsevier Butterworth- Heinemann. 203 s.
Ritchie, Brent J.R & Crouch, Geoffrey J. (2005). The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. CABI Publishing. Wallingford. 272 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Handbook on Tourism Destination Branding. With an Introduction by Simon Anholt (2009). Published by World Tourism Organization & European Travel Commission. www.unwto.org.
Buhalis, Dimitrios (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management 21/2000, p.97-116. Pergamon.

Prerequisite

Turism 1 och Turism 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, egna projekt och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 04:09