Hospitality Management – Hotell 2

Kurskod R242103
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avslutad kurs:
Utveckla förmågan att förstå hur hotellets driftfunktioner består av olika processer
Inse ledarskapets betydelse för lyckade processer inom planering, beslutsfattande, koordination och övervakning
Kunna förklara hur hotellets sälj-och marknadsföringsfunktion är uppbyggd
Kunna utveckla och praktiskt använda kunskaper inom hotellets drift och verksamhet
Ha en grundläggande förståelse för den globala hotellindustrin

Contents

I kursen kartläggs avdelningschefternas olika ansvarområden
Kursen behandlar avdelningsspecifika problemställningar och de studerande lär sig koorinera avdelningsöverskridande processer
Kursen ger en fördjupning i uppbyggnad och funktion av hotellets marknadsförings – och säljorganisation
En introduktion av prisoptimering (Revenue management) inom hotellbranschen
Introduktion till outsourcing och produktivitetsmanagement
Den internationella hotellnäringen, en överblick

Attendance

75 % närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda lektioner.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter och tentamen

Material

Hospitality and restaurant management. (2013). Boston:Pearson. 303 s.
Rutherford,D.G. (red.). (2002). Hotel management operations. New York : Wiley. 536s.
Siguaw,J. & Bojanic,D. (2004). Hospitality Sales:Selling Smarter. Albany,N.Y.:Thomson. 204s
Delar av :
Tranter,K.A. (2009). An introduction to revenue management for the hospitality industry:principles and practices for the real world. Upper Sadler River, N.J.:
Prentice Hall. 335 s
Lönn, E. & Wigerstrand, C.(2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm. Gästakademinen

Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter
Artikelsamling.

Prerequisite

Hotell 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Other

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen måste självstudier bedrivas

Utskriven 25 oktober 2020 kl 04:32