Hospitality Management – Företagsekonomi 1

Kurskod R172202
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs :
– kunna redogöra för hur ett hotell- och restaurangföretags resultat- och balansräkning är uppbyggd
– känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut
– kunna ställa upp enklare investerings-, resultat- och kassabudgeter för hotell- och /eller restaurangföretag
– känna till olika finansieringsbehov och -alternativ samt hur man ansöker om finansiering

Contents

1. Inkomster, intäkter, utgifter och kostnader
2. Hotell- och restaurangföretagets kontosystem
3. Praktisk bokföring
4. Bokslut
5. Investerings-, resultat- och kassabudget
6. Finansiering av hotell- och restaurangverksamhet

Attendance

Ca 80 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen
Godkända övningsuppgifter
Godkänd närvaro

Material

Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm: Sellin & Partner. 172 s.
Tomperi, S. (2012). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 251 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas aktivt.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 06:33