Företagsekonomi – Nationalekonomi

Kurskod B111305
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– förstå hur marknadsmekanismen fungerar
– förstå arbetsmarknadens mekanismer
– förstå grunderna för den offentliga sektorns roll i ekonomin
– förstå hur utbud och efterfrågan fungerar i ekonomin
– förstå grunderna för och nyttan av handel och global ekonomi
– förstår förhållandet mellan tillväxt och hållbarhet

Innehåll

Offentlig ekonomi, mikorekonomi, makroekonomi, penningpolitik, globalisering, hållbarhet, knappa resurser

Närvaro

Obligatoriska arbeten enligt examinatorns anvisningar.

Compulsory assignments according to examiners directives

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och tester.

Compulsory assigments, tests

Kurslitteratur och studiematerial

Huvudbok: Holm, L., & Salas, O. (2021). Förstå nationalekonomi (uppl. 2 eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.
Eklund, K. (2017). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin (uppl. 14 eller senare). Lund: Studenlitteratur. Utvalda kapitel.
Eklund, K. (2015). Tillväxt. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 6, 7, 12, 13 och 14.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner, grupparbeten, individuella uppgifter och tester.

Lectures, group discussions, group assignments, individual assignments and tests.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:21