Företagsekonomi – Marknadsföring

Kurskod B030104
Studiepoäng 10
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Förklara vad som avses med marknadsföring och dess processer
– Känna igen och använda begrepp och termer som används inom marknadsföring
– Kunna tillämpa olika teorier och metoder för att lösa olika marknadsföringsproblem samt motivera olika ställningstaganden
– Känna till vad som avses med hållbar marknadsföring och känna till riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring
– Utarbeta en marknadsplan för ett företag
– Skriva en uppsats på ett akademiskt sätt enligt HÅ:s anvisningar

Innehåll

Kursen behandlar marknadsföringens roll i organisationer och i samhället. Teorier och metoder för att analysera marknadens möjligheter och olika marknadsföringsstrategier behandlas samt hur man skall planera marknadsföringsprogram och styra marknadsföringsarbetet.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifterna.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter
Bedömningskriterier tillfredställande (1-2)
Den studerande känner till grundbegrepp och termer inom marknadsföring och förstår marknadsföringens betydelse för organisationen. Studerande har grundläggande kännedom om olika teorier och metoder för att lösa marknadsföringsproblem och känner till marknadsföringsprocessen. Den studerande kan skriva en uppsats enligt HÅ:s anvisningar och skriva en marknadsplan genom handledning

Bedömningskriterier Goda (3-4)
Den studerande kan använda sig av grundbegrepp och termer inom marknadsföringen och har goda insikter i marknadsföringens betydelse för organisationen. Studerande kan använda sig av olika teorier och metoder för att lösa marknadsföringsproblem. Studerande har goda insikter i olika delar som ingår i planeringen av marknadsföringen. Den studerande kan skriva en uppsats enligt HÅ:s anvisningar och skriva en marknadsplan enligt anvisningar

Bedömningskriterier Berömliga (5)
Den studerande kan diskutera och använda sig av begrepp och termer inom marknadsföringen på ett utomordentligt sätt. Studerande tillämpar självständigt användbara teorier och metoder för att lösa marknadsföringsproblem och inhämtar självständigt information och analyserar den för att planera marknadsföringen. Studerande skriver en uppsats av enligt HÅ:s anvisningar med utmärkt kvalitet och visar vid skrivandet av marknadsplanen insikter i förhållande till teori och praktisk tillämpning. Givna deadlines inom kursen ska hållas.

Kurslitteratur och studiematerial

Kotler, P., Armstrong, G., Parment, A. (2016). Principles of Marketing: Scandinavian Edition. Pearson.
Kompletterande artiklar enligt anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, litteraturstudier

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:58