Företagsekonomi – Engelska 1

Kurskod Y031205
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande ha utvecklat sin förmåga att använda engelska som arbetsspråk internationellt genom att
– börjat bygga upp nyckeltermerna för sin bransch
– förbättrat sin förmåga att förstå och analysera branschtexter
– ökat sin förståelse för olika typer av affärsengelska
– ökat sitt självförtroende och kan bättre kommunicera med människor i olika affärssituationer på engelska både muntligt och skriftligt; digitalt och face2face.

At the end of the course, the student should have developed their ability to use English as an working language internationally by
– starting to build up key terms for their industry
– improving their ability to understand and analyse industry texts
– increasing their understanding of different types of business English
– increasing their self-confidence and being better able to communicate with people in different business situations in English both orally and in writing; digitally and face-to-face.

Contents

– Nyckeltermer för branschen
– Textanalyser
– Olika typer av hörförståelse
– Kommunikativa övningar i par och grupp
– En sk. akademisk strukturerad uppsats
– Presentation

– Key terms for the industry
– Text analysis
– Different types of listening comprehension
– Communicative exercises in pairs and groups
– A structured academic essay
– Presentation

Attendance

Den studerande deltar i Meet-möten samt tar ansvar för egna gruppmöten.

Student participation in Google Meet and their own group meetings.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

– Aktivt deltagande i Meet-möten samt gruppmöten
– Godkända inläningsuppgifter
– Godkänd uppsats och presentation
– Skriftliga prov

– Active participation in Google Meet and group meetings
– Graded assignments
– Graded essay and presentation
– Written tests

Material

Handford. M., Lisboa M., Koester A. och Pitt A. (2012). Business Advantage. Student´s Book Upper-intermediate. Cambridge University Press.
The Core Team (2017). Economy – economics for a changing world [Elektronisk resurs] Hämtad från https://core-econ.org/the-economy/index.html (kapitel 1).

Referenslitteratur:
Mascull B., (2017). Business Vocabulary in Use: advanced (3rd. ed). Cambridge: Cambridge University Press.
MacKenzie I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students (3rd. ed). Cambridge University Press.
Kotler P., Armstrong A., Parment A. (2011). Principles of Marketing (Swedish Edition). Harlow, England: Prentice Hall.

Prerequisite

Goda kunskaper på sk Intermediate level.

Good knowledge of English at the intermediate level.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skalan VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

The course grade is noted on the student transcript and is assessed VG, G or U (pass with distinction, pass or fail). For validation the grade “Godkänd” (Pass) is used.

Teaching methods

Kursen är en distanskurs och finns på lärplatform Google Classroom. Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten. Korta föreläsningar och olika typer av inlämningsuppgifter.

The course is a distance learning course taught via the Google Classroom learning platform. Active participation is required in Google Meet and in group meetings. Short lectures and a variety of assignments.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:17