Företagsekonomi – Marknadsföring mellan företag (B2B)

Kurskod B250405
Studiepoäng 5
Lärandemål

– Kunna redogöra för vad värde är och hur värde skapas vid marknadsföring mellan företag.
– Känna till strategier och metoder/verktyg för att hantera och skapa värde i relationerna med kunder och samarbetspartners på företagsmarknaden.
– Kunna planera och utveckla innehåll i olika digitala marknadsföringskanaler som används vid marknadsföring mellan företag.

Innehåll

Företagsmarknadens karakteristika och dess påverkan på marknadsföringen, värde och värdeskapande, kundrelationer och strategier för värdeskapande vid marknadsföring mellan företag, erbjudandet, nätverk och distributionskanale, Påverkan och digital marknadsföring.

Närvaro

Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten

Obligatory attendance for review of assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig examen samt godkända inlämningsarbeten.

Written exam and approved assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärares anvisningar.

As instructed by the teacher.

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring

Foundation course in marketing

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

The course grade is noted on the student transcript and is assessed VG, G or U (pass with distinction, pass or fail). For validation the grade “Godkänd” (Pass) is used.

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarier.

Lectures, assignments, seminars.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:50