Företagsekonomi – Excel för ekonomer

Kurskod B111204
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avklarad kurs skall den studerande:
– behärska Excels grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– vara bekant med Excels mer avancerade funktioner
– kunna skapa kalkylmodeller i Excel som utnyttjar programmets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl sina egna som andra användares arbetsuppgifter
– kunna vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper gällande Excel på egen hand

At the end of the course the student should:
– have mastered Excel’s basic functions for formulas, data management and layout
– be familiar with Excel’s more advanced functions
– be able to create spreadsheet models in Excel which effectively utilize the program’s functions and handle data correctly
– be able to create user-friendly spreadsheet models to support their own and other users’ work
– be able to further develop and deepen their knowledge of Excel on their own

Innehåll

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Formler för beräkningar, tid, text
– Formatering och villkorsstyrd formatering av celler
– Dataverifiering, skydd och spårning
– Pivottabeller

– Absolute and relative cell reference
– Formulas for calculation, time and text
– Formatting and conditional formatting of cells
– Data verification, protection and tracking
– Pivot tables

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Den studerande bedöms på basen av inlämningsuppgifter.
The student is graded based assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Material och övningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.

Material and exercises as instructed by the teacher.

Arbetsformer

Lektioner och övningar vid dator

Lessons and computer exercises

Utskriven 13 augusti 2022 kl 02:30