Företagsekonomi – Farligt gods

Kurskod S1723062
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1, A-II/2 och A-II/3.
Kunskap om säker hantering, stuvning och säkring av farligt gods vid lastning och lossning samt förståelse för uppbyggnaden av IMDG (International Maritime Dangerous Goods) koden inklusive Amendment 30-00.

Contents

– grundläggande kännedom om fysikaliska och kemiska egenskaper hos farligt gods
– hälsorisker
– säkerhetsutrustning och personligt skydd
– definition och klassificering av farligt gods
– regelverk kring sjötransport av farligt gods (IMDG Code och BC Code)
– land- och lufttransportregler
– transport av farliga ämnen på RO/RO-fartyg i begränsad trafik på Östersjön
– hamnrutiner
– stuvning i container och på lastbärare
– lasthantering, stuvning och separering
– lastexempel på olika fartygstyper

Kursen är utformad med beaktande av STCW 2010 Code B sektionerna B-V/b och B-V/c.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen.

Material

Kursledaren tillhandahåller materialet:
IMDG-koden Amdt. 26-10, band 1 och 2 (svenska).
IMDG-koden Amdt. 38-16, Volume 1 och 2 (engelska).
IMDG-koden Amdt. 35-10, Supplement (engelska).
MSC. 1/CIRC. 1440.
IMSBC-koden 2012 (engelska).
Östersjöavtalet 2009 (svenska TSFS, 2009:131).
Östersjöavtalet 2012 (engelska).
ADR (2019).
Övningshäfte.

Prerequisite

S0322031 Sjöfartsengelska 1
S0442022 Kemi för däcksbefäl
S1722042 Lastning och lossning

Documentation

Över godkänd kurs utfärdas kursintyg på svenska och engelska.
Vitsordet noteras i studiekortet.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar och tillämpningsexempel

Utskriven 30 november 2020 kl 00:46