Företagsekonomi – Bokföring - praktikfall

Kurskod B240702
Studiepoäng 5
Goals

Efter fullgjord kurs ska den studerande
• känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar
• självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag
• självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer
• visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner

Contents

Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall – från verifikat till bokslut – där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Material

Tomperi, Soile.(2013). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.

Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: KTH-yhdistys – Föreningen CGR

Prerequisite

Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

Documentation

Vid validering används vitsordet Godkänd.
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Other

Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Utskriven 05 december 2020 kl 23:54