Företagsekonomi – Kvalitetsledningssystem

Kurskod Y020904
Studiepoäng 2
Goals

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– kunna redogöra för vad kvalitet är och huvudprinciperna för de viktigaste kvalitetsledningssystemen samt
– strukturera ett eget enklare kvalitetsledningssystem.

Contents

1. Vad är kvalitet?
2. Olika kvalitetsledningssystem (ISO 9000, EFQM och Tour Quality)
3. Att bygga ett kvalitetsledningssystem

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Godkänd tentamen.

Material

Valda delar från följande litteratur:
Edvardsson, Bo & Andersson, Tobias & Sandén, Mattias & Waller, Björn (2007). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Studentlitteratur. Malmö. 202 s.
Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2006). Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur. Lund. 612 s.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och andra kopior kommer att delas ut under kursen.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen måste självstudier bedrivas.

Utskriven 30 november 2020 kl 00:21