Företagsekonomi – Sjörättens grunder

Kurskod S1623022
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kännedom om den centrala sjörättsliga lagstiftningen.
– förståelse för de juridiska frågor som berör vakthavande befäl samt befälhavare på fartyg under 1000 GT i närfart.

Contents

– centrala sjörättsliga källor i internationell och nationell rätt
– redarbegreppet, rederi, partrederi
– fartygets befälhavare
– centrala manskapsfrågor. Ingående och avslutande av sjöarbetsförhållanden. Arbetsförhållandevillkor.
– skeppsdagboken
– transportavtal och transportdokument
– bärgning och haveri / gemensamt haveri
– sjöförklaring
– rättegångsförfarande

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Artikelsamling.
Sjölagen.
Sjöarbetsrättslig lagsamling.
Falkanger, T. (1999). Innføring i sjørett . Oslo : Forsikringsakademiet.

Prerequisite

[S0805011] Personlig säkerhet och socialt ansvar
[Y020302] Juridikens grunder
[S1721042] Sjötransporter

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, skriftliga övningsarbeten och litteraturstudier enligt föreläsares anvisningar

Utskriven 30 november 2020 kl 01:57