Företagsekonomi – Informationssystem: IT-styrning

Kurskod I190301
Studiepoäng 5
Goals

Studerande skall kunna

Identifiera strategisk användning av IT och hur den är i linje med affärsverksamheten (BITA; Business and IT alignment)
Förklara behovet av och rollen av ramverk för IT-styrning
Sammanfatta de fundamentala säkerhetsprinciperna
Relatera teknologi till affärsverksamheten
Analysera teknologi ur ett ledarskapsperspektiv
Allmänfärdigheter

Teoretiskt kunnande inom den egna branschen
Analytiskt och systematiskt tänkesätt
Muntlig och skriftlig presentation

Contents

Kursen handlar om IT i affärsverksamhet från ett ledningsperspektiv. Kursen bjuder på kunskap för strategisk användning av IT i affärsverksamhet samt en djupare förståelse av informationssystem som ett sociotekniskt fenomen. Teoretisk kunskap om bl.a nätverksekonomi och informationsprodukter varvas med verkligheten i företag: ramverk och standarder såsom ITIL v3, CoBIT, ISO 20.000; IT-säkerhet samt aktuell existerande och ny teknologi.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Material

Enligt anvisning.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Passed grade will be noted in the study card.
For validation the grade G, pass, will be used.
Request course certificate from Åbo Akademi and validate the course.

Teaching methods

Föreläsningar, presentationer, inlämningsuppgifter, tentamen. Lärplattformen Moodle används.

Other

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:49