Företagsekonomi – Maritimt ledarskap

Kurskod S1659023
Studiepoäng 2
Goals

Färdighet i enlighet med STCW-2010, tabellerna II/1, II/2, III/1, III/2 och III/6. Ledarskapsutbildningen kompletteras av kurserna Maritime Resource Management (MRM) samt Crowd & Crisis Management (CCM).

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna beskriva olika typer av ledarskapsstilar
– kunna beskriva inverkan och konsekvenser av olika ledarstilar på arbetsmiljön ombord i det dagliga arbetet
– känna till grundläggande verktyg för utvecklande av personal och arbetsmiljö ombord
– förstå vikten av klar och tydlig kommunikation samt kan redogöra för hur god kommunikation upprätthålls
– kunna redogöra för hinder och begränsningar för god kommunikation
– ha en elementär förståelse för olika kulturers särdrag och inverkan på arbetsmiljön ombord.
– ha en elementär kunskap om konflikthantering och svåra samtal

Contents

– Ledarskapsteorier
– Ledarstilar och ledaregenskaper
– Gruppdynamik
– Test av egna ledaregenskaper
– Kommunikation
– Interkulturella relationer
– Coaching och delegering

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftliga inlämningsarbeten under kursens gång.

Material

Lärarens sammanställningar över de olika kursavsnitten
Artikelsamling enligt lärarens anvisningar
Webbsidor enligt lärarens anvisningar

Referenslitteratur:

Hofstede, G.;& Hofstede, G. J. (1991,2005). Organisation och Kulturer. Lund: Studentlitteratur.
Poole, T., Springett, P.(1998). Understanding Human Behaviour in Emergencys. Hampshire, England: Odyssey Training Limited.
Granström, K. (2006). Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet. Lund: Studentlitteraratur.
Ellström, P-E. (2004). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Publica.
Ekstam, K. (2004). Praktisk konfliktlösning. Malmö : Liber ekonomi.
Bruzelius, Lars H. (1989). Integrerad organisationslära. Lund : Studentlitteratur.
Miekov, K & Widell. G Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?
Pedler, M. (2000). Den lärande organisationen : en kortfattad vägledning. Stockholm : Fakta info direkt.
Personlighetstest

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter och grupparbeten

Utskriven 30 november 2020 kl 00:49