Företagsekonomi – Trim, stabilitet och stress

Kurskod B251101
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska studerande ha färdighet i enlighet med STCW-95 Section A-II/1 och A-II/3:

Den studerande har kännedom om metoderna för bibehållande av säkert trim och god stabilitet och förstår relevanta sjövärdighetsbestämmelser.

Contents

– initialstabilitet; definition av metacentrum, metacenterradie och metacenterhöjd
– hydrostatiska data och användning
– bestämning av tvärskeppsmetacenterhöjden
– krängnings- och rullningsprov
– djupgåendeförändring vid densitetsförändring
– färskvattenavdraget
– tillåten nedlastning vid olika densitet
– stabilitetsbestämmelser

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Stabilitetskompendium av Mats Åsgård, Hydrostatiska data; RORO-fartyg

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, dataövningar, inlämningsuppgift och tentamen.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:49