Företagsekonomi – Företagets inköpsverksamhet

Kurskod B250303
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– redogöra för inköpsarbetets betydelse för företaget
– jämföra och förklara olika synsätt på leverantörsrelationer
– utifrån metoder, strategier och praxis som förekommer inom inköpsarbete uppgöra en inköpsplan för ett företag/organisation
– genomföra en upphandlings olika faser och motivera ställningstaganden som ligger till grund för den.

Contents

Betydelsen av inköp, leverantörsförbindelser och leverantörsbedömning, inköpsprocessen, Inköpsplan, förhandlingar, utnyttjande av IT i inköpsarbetet, CSR

Attendance

Obligatorisk närvaro vid klassexamination och gästföreläsningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och inlämningsarbeten samt godkänd insats vid klassexamination. Obligatorisk närvaro vid klassexamination och vid studiebesök.

Material

Weele, A.J.V., & Arbin, Katarina. (2019). Inköp och supply chain management: analys, strategi, planering och praktik (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
E-källor enl. lärares anvisningar

Prerequisite

Grundkurs i logistik.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Nätbaserad undervisning/närstudieträffar/gästföreläsningar

Utskriven 30 november 2020 kl 01:32