Företagsekonomi – Bokslutsteori

Kurskod B240103S
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Känna till de redovisningsprinciper som bokföring och bokslut bygger på
– Behärska bokslutets värderings- och periodiseringsfrågor
– Känna till bokslutspresentationens olika delar
– Känna till kopplingen mellan bokslut och beskattning

Innehåll

Redovisningens syfte och grundläggande principer
Regleringen av redovisning
Värderings- och periodiseringsfrågor vid uppgörande av bokslut
Bokslutspresentationen
Finansieringsanalysen och verksamhetsberättelsen
Kopplingen mellan bokslutet och beskattningen

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Johansson, C. (2009). Extern redovisning. 3., rev. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning.
Gällande lagstiftning
Bokföringsnämndens allmänna anvisningar enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 05 augusti 2020 kl 19:54