Företagsekonomi – Revision

Kurskod B241401
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs har den studerande en förståelse för revisionsprocessens delar. Kan identifiera revisionsuppdragets risker och problem. De lär sig även de etiska principerna som en revisor bör följa.

Contents

Kursen ger insikter i revisionslagstiftningen, god revisionssed och revisionsmetoder samt rapportering i samfund och sammanslutningar. På kursen behandlas god revisionssed och revisionsprocessen.

Attendance

Ej obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift i revisionsdelen

Material

Revisionslagen 18.9.2015/1141 och 12.6.2016/622.
Statsrådets förordning om revision, 28.6.2007/735
Bokföringslagen, 30.12.1997/1336
Aktiebolagslagen, 21.7.2006/624
Av läraren utdelat material (Fronter/arkiv)

Referenslitteratur
KHT-yhdistyr- Föreningen CGR r y Tilintarkastusalan standardit ja suositukset.
Arens A A, Elder R J & Beasley M S (????). Auditing and Assurance Services- An Integrated Approach. Upper Saddle River: Pearson Prentice-Hall.
Johansson, S-E, et al. (2005). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen I takt med förväntningarna. SNS förlag.
Steiner, M-L & Halonen, K (2010). Tilintarkastusprocessi käytännössä. WSOY

Prerequisite

Grundstudier inom redovisning

Documentation

Kursvitsord och deltagarlista arkiveras. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, självstudier.

Utskriven 30 november 2020 kl 01:16