Elektroteknik – Fartygsdieselmotorer 1

Kurskod M110404
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska de faktorer och övriga samband som inverkar på säker och
ekonomisk drift av fartygs dieselmotorer
Efter erforderlig praktik behärskar den studerande att självständigt ansvara för
drift och underhåll av fartygets huvud- och hjälpmaskineri

Contents

– Dieselmotorns kretsprocesser och verkningsgrader
– Förbränningsförloppet och bränslen
– Gasväxling och turboladdning
– Grunderna för energiåtervinning i avgasvärme
– Vevrörelsens krafter och moment
– Masskrafter och balansering
– Svänghjul och torsionssvängningar
– Kritisk rotationsfrekvens och svängningsdämpning
– Miljöbelastning och avgasrening
– Berörda myndigheters bestämmelser

Attendance

Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Kursen tenteras skriftligen i två delar
För godkänt vitsord krävs godkänd övningsuppgift enligt lärares direktiv

Material

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.
Berörda kapitel i Kees Kuiken (2007) Dieselengines I och II.
Sammanställning av föreläsningsunderlag
Artikelsämling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator
Maskinlaboratoriets dieselmotorer

Prerequisite

Förbränningsmotorer

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Teaching methods

Föreläsningar och räkneövningar, övningsuppgift
Demonstration av uppbyggnad med hjälp av maskinlaboratoriets dieselmotorer

Other

Kursen ansluter till övningar i maskinrumssimulator 2 samt kursen i
fartygsmaskiner

Utskriven 06 december 2020 kl 00:40