Elektroteknik – Teknisk engelska

Kurskod M002204
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna förmedla fakta, upplevelser och åsikter i tekniska frågor både skriftligt och muntligt på ett rakt och effektivt sätt
– vara bekant med ordförråd och uttryckssätt som hör samman med elektricitetet, energiproduktion och sjöfart
– ha vana att läsa och diskutera vetenskapliga texter och formler
– ha förmåga att förstå språket i internationella regelverk

After completion of the course the student should:
– Be able to communicate facts, experiences and opinions of technical issues in written and oral
form in a straightforward and effective way
– Have knowledge of central vocabulary and expressions concerning electricity, energy production
and shipping
– Be accustomed to reading and discussing scientific texts and formulae, as well as repositories of international technical regulations

Contents

– tekniska system på fartyg
– elektriska maskiner, komponenter och kretsar
– dieselmotorer och kringutrustning
– internationella regelverk
– miljöfrågor och kemi
– fysik och matematik
– datorer och Internet

– Technical systems in ships
– Electrical machinery, components and circuits
– Diesel engines and auxiliary equipment
– International rules and regulations
– Environmental issues and chemistry
– Physics and mathematics
– Computers and the Internet

Attendance

75%

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Tentamen, deltagande i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Final exam, completion of written and oral tasks

Material

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Chromebooks och internetbaserade resurser.

Teaching materials supplied by the university:
Chromebooks and internet based resources

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Pass, High pass, and Fail, entered in the Wilma database.

Teaching methods

Läsande, skrivande, gruppdiskussioner, presentationer, projekt, studiebesök.

Reading, writing, group discussions, presentations, projects, study visits.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:48