Elektroteknik – Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

Kurskod M302403
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kunskaper i arbetarskyddet ombord med inriktning på maskinpersonal.
– förstå sitt säkerhetsansvar såsom befäl.

Contents

-Arbetarskyddsfrågor och -situationer som rör maskinpersonalens skiftande arbetsområden på olika fartygstyper. Säkerhetstänkande ombord vid olika arbetsuppgifter och -situationer såsom normal drift och dockning etc.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt uppgörelse med lärare.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Artikelsamlingar.

Prerequisite

Avlagd kurs i personlig säkerhet och socialt ansvar

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG,G,U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten och studiebesök ombord

Utskriven 05 december 2020 kl 23:36